Den 1. november 2014 trådte regler i kraft, som sikrer større åbenhed om samarbejde mellem lægemiddel- og medicovirksomheder og sundhedsprofessionelle.

Se og download pjecen:

"Det skal du vide, når du som sundhedsperson samarbejder med en virksomhed"

"What you should know as a healthcare professional when collaborating with a company"

Lægemiddelindustrien har mange sammenfaldende interesser med patientforeningerne. Ikke mindst dialogen med patienterne om nye behandlingstilbud og de forventninger, der opstår hos patienterne i den forbindelse. Der må ikke kunne sås tvivl om samarbejdet mellem lægemiddelindustriforeningen og patientforeningerne. 

Derfor offentliggør Novo Nordisk her på siden oversigter over samarbejde med patientforeninger i overensstemmelse med gældende regler.

Novo Nordisk Denmark A/S og Novo Nordisk A/S, har i 2024 indgået følgende aftaler:

Samarbejde med patientforeninger 2024

Novo Nordisk Denmark A/S og Novo Nordisk A/S, har i 2023 indgået følgende aftaler:

Samarbejde med patientforeninger 2023

Novo Nordisk Denmark A/S og Novo Nordisk A/S, har i 2022 indgået følgende aftaler:

Samarbejde med patientforeninger 2022

Novo Nordisk Denmark A/S og Novo Nordisk A/S, har i 2021 indgået følgende aftaler:

Samarbejde med patientforeninger 2021

 

Opdateret: 27 maj 2024

Der må ikke herske tvivl om, at samarbejdet mellem lægemiddelvirksomheder og hospitaler foregår på et højt etisk niveau. Etisk Nævn for Lægemiddelindustriforeningen (ENLI) har derfor fastlagt klare etiske regler, som sikrer uafhænghed mellem lægemiddelindustrien og hospitaler. Det er etiske regler, som Novo Nordisk har integreret i sine arbejdsgange, og som skaber åbenhed om donationer og tilskud til hospitaler.

Ifølge ENLI's donationskodeks § 10, litra a, er lægemiddelvirksomheder forpligtet til at offentliggøre en oversigt på deres hjemmeside, som indeholder navn på hospital/afdeling, der modtager støtte, beskrivelse af aktiviteten (projekt/udstyr) og omfang eller anslået værdi af støtten.

Novo Nordisk Denmark A/S og Novo Nordisk A/S, har i 2023 indgået følgende aftaler

Donationer tilskud hospitaler 2023
 

Novo Nordisk Denmark A/S og Novo Nordisk A/S, har i 2022 indgået følgende aftaler

Donationer tilskud hospitaler 2022
 

Novo Nordisk Denmark A/S og Novo Nordisk A/S, har i 2021 indgået følgende aftaler:

Donationer tilskud hospitaler 2021

 

Opdateret: 26 jan 2024

Etisk Nævn for Lægemiddelindustriforeningens (ENLI) regler for lægemiddelindustriens samarbejde med eksterne konsulentvirksomheder:

ENLI's Lobbykodeks §8
Enhver lægemiddelvirksomhed er forpligtiget til via deres hjemmeside at offentliggøre en oversigt med navnene på de PR-, kommunikations-bureauer, advokater eller lign. eksterne konsulentvirksomheder, der på vegne af lægemiddelvirksomheden arbejder med dialog og forhandling med beslutningstagere. Offentliggørelsen skal ske med angivelse af navnet på det pågældende eksterne bureau/ konsulentvirksomhed/advokat.

Offentliggørelse skal tidsmæssigt ske uden unødigt ophold, efter at aftalen med den eksterne konsulent er indgået og skal være offentligt tilgængeligt, mens aftalen/projektet forløber – dog i minimum 3 måneder. Af lægemiddelvirksomhedens oversigt på hjemmesiden skal det endvidere eksplicit fremgå, at lægemiddelvirksomheden har gjort det eksterne bureau eller konsulentvirksomhed bekendt med nærværende regelsæt, og at lægemiddelvirksomheden påtager sig ansvaret for at sikre, at ENLI's lobbykodeks overholdes af denne tredje part.

Novo Nordisk har gjort konsulentvirksomheden bekendt med ENLI's etiske regler for dialog og forhandling med beslutningstagere og påtager sig ansvaret for at sikre, at ENLI's regelsæt overholdes af denne tredje part.

Læs mere om ENLI's etiske regler og lobbykodeks her.
Læs mere om Novo Nordisks fokus- og interesseområder her.

Følgende eksterne konsulenter arbejder med dialog og forhandling med beslutningstagere på vegne af:

Novo Nordisk Denmark A/S

King Street
Ved stranden 16, 3. sal
1061 København K
www.kingstreetcommunication.com
  

LEAD Agency
Rosenborggade 15-17
1130 København K
www.leadagency.dk

 

Opdateret: 12. december 2019

Novo Nordisk i Danmark har fokus på at fremme følgende sager:

Forebyggelse af diabetes

Der er brug for øget politisk opmærksomhed på diabetes i Danmark. Der er mindst 280.000 med type 1- eller type 2-diabetes i Danmark, mens det skønnes, at 360.000 lever med forstadier til type 2-diabetes.1 Diabetes har store konsekvenser for den enkelte, de pårørende og samfundsøkonomien. 

Derfor er der behov for at forebygge diabetes.

Der er brug for vedvarende at øge kvaliteten af diabetesbehandling. Senkomplikationer til diabetes er hjertekarsygdomme, øjen- og nyresygdomme, neuropati og amputationer. Disse sygdomme har store omkostninger for den enkelte, de pårørende og for samfundet. Senkomplikationer til diabetes påfører samfundet større udgifter end udgiften til at behandle sygdommen optimalt fra sygdomsforløbets begyndelse. 

Derfor er der behov for målrettet at forbedre behandling og lægelig kontrol af sygdommen hos den enkelte.

Vores visioner indenfor overvægt 

Novo Nordisk har en ambition om at knække kurven for udvikling af svær overvægt i Danmark.

Derfor indgår vi partnerskaber med aktører, som har den samme ambition. Der er nemlig behov for nye løsninger og partnerskaber, hvis udviklingen skal vendes.

Novo Nordisk er bl.a. medinitiativtager til Overvægtsalliancen, der har udarbejdet et oplæg til en national strategi for forebyggelse og behandling af svær overvægt, ligesom Novo Nordisk er partner i Rådet for Sund Mad sammen med 32 offentlige og private aktører.

Den frivillige aftalemodel

Der er brug for samfundsmæssig betalingsvilje over for de nyeste landvindinger inden for medicinsk behandling. Introduktionen af innovative lægemidler skal fortsat ske relativt uhindret i Danmark til gavn for patienter, samfund og erhvervsliv.

Prissætning af lægemidler i Danmark sker i fri konkurrence og reguleres via frivillige aftaler mellem lægemiddelindustri og regering bl.a. med henblik på at skabe ro og forudsigelighed i forhold til de offentlige medicinudgifter. Den danske tradition for aftalebaseret regulering ses bl.a. på arbejdsmarkedsområdet og energiområdet. Styrken ved den aftalebaserede regulering af lægemiddelområdet er bl.a., at den bygger på dialog, er fleksibel og kan indrettes efter aktuelle behov og forandrede vilkår. 

Derfor ønsker Novo Nordisk at bevare den frivillige aftalemodel på lægemiddelområdet.

I forhold til dansk erhvervsliv generelt og samfundet som helhed er den danske lægemiddelindustri en vigtig motor for vækst. Branchens styrkeposition skal dog ikke tages for givet. Sundhedsreformer og skærpet fokus på reduktion af offentlige udgifter til medicin svækker lægemiddelindustriens muligheder og incitament for forskning, udvikling og afprøvning af ny medicin. 

Derfor arbejder Novo Nordisk for at sundheds- og erhvervspolitik ses i sammenhæng, samt at sundhedsudgifter betragtes som investeringer i en mere rask og/eller mindre behandlingskrævende befolkning.

 

Reference 1: Diabetesforeningens hjemmeside (https://diabetes.dk/presse/diabetes-i-tal/diabetes-i-danmark.aspx), tilgået 7. december 2020.

 

Opdateret: 07. december 2020